Például 03/19/2018
Például 03/19/2018

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.028/2017. számú ügyről végkielégítés és felmentési időre járó átlagkereset-különbözet tárgyában

A pedagógus felperesek 2007. szeptember 1-jét megelőzően a P-i J.M.Á.I.-val álltak közalkalmazotti jogviszonyban. Az iskola fenntartója, P-i N. Önkormányzata és az alperes fenntartója az E.O. Alapítvány 2007. június 25-én közoktatási megállapodást kötött arról, hogy 2007. szeptember 1-jétől kezdődően a J.M.Á.I. fenntartását az alapítvány veszi át. 2007. augusztusában a felperesek tájékoztatást kaptak arról, hogy a korábbi közalkalmazotti jogviszonyuk átvétellel megszűnik, és az alperes munkaszerződést köt velük a korábbi jogviszonyukat jogfolytonosnak tekintve.

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.004/2017. számú ügyről illetmény tárgyában

A felperes 1994. január 1-jétől létesített köztisztviselői jogviszonyt az alperes jogelődjénél. 2012. március 1-jétől a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) hatálya alá került. 2015. április 1-jétől az alperessel állt kormányzati szolgálati jogviszonyban. 2013. június 16-án a H. J. és I. Osztály osztályvezetői munkaköre mellett hatósági igazgatóhelyettesi kinevezést is kapott. 2015. szeptember 15-ével kinevezését közigazgatási tanácsadóra módosította az alperes, melyre tekintettel a felperes felmentését kérte.

Tájékoztató a Kfv.VI.37.798/2017. számú ügyben, építési ügyben a szomszéd kereshetőségi joga akkor áll fenn, ha a közvetlen érdeksérelme igazolt

Az alperesi beavatkozók, mint építtetők fennmaradási és továbbépítési kérelmet nyújtottak be, mely engedélyt az elsőfokú hatóság többször megismételt eljárás eredményeként hozott határozatában megadott.
Az építéssel érintett ingatlannal szomszédos ingatlannal rendelkezni jogosult felperes fellebbezése folytán eljárt alperes az elsőfokú határozatot helybenhagyta. Álláspontja szerint a zöldfelületi mutató és a beépítettsége kis mértékben tér el az engedélyezhető mértéktől, a minimális szabálytalanságokkal okozott érdeksérelem jelentéktelen, közérdeket nem sért.

A Kúria döntése jó hírnév védelméhez fűződő személyiségi jog egy nyílt levelében történő megsértése ügyében

Tájékoztató a Kúria Pfv.IV.20502/2017 számú egyedi ügyéről. A Kúria a mai napon hatályában fenntartotta a felperes, mohácsi polgármester által egy helyi húsipari vállalkozóval szemben kezdeményezett személyiségi jogi perben korábban született jogerős ítéletet.

Tájékoztató a Pfv.I.20.015/2018. számú ügyről, élettársi közös vagyon megosztása iránt indult perben

A 2009-ben, eredetileg élettársi közös vagyon megosztása iránt indult perben a peres felek az 1995 decemberében kötött adásvételi szerződést követően az adásvétel tárgyának megváltozott ingatlannyilvántartási adatai miatt egymással szemben több peres eljárást indítottak, közöttük birtokvédelmi, szerződés érvénytelensége, illetve ráépítés iránti pert, a jogvita végleges rendezése azonban a jelen perben vált lehetővé. A döntéshez a Kúriának be kellett szereznie az előzményi perek iratait, mert azok ismerete nélkül nem volt lehetséges a jogvita teljes körű lezárása.

Oldalak